Pokyny

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu Třebíč

Datum: 21.10.2017

Centrum: Turistická základna Podheraltice (49.2248061N, 15.7254572E)

Zařazení závodu do soutěží: 13. závod Ligy Vysočiny, Závod HSH rankingu s koeficientem 1,00; Veřejný závod

Typ závodu: Klasická trať

Prezentace: V centru závodu 08:00 - 09:15 hod.

Příjezd: Příjezd od Heraltic nebo od Podheraltic (viz plánek). Parkování na louce u koupaliště, dbejte pokynů pořadatelů. Autobusy budou rovněž parkovat u koupaliště, pozor na ostrou zatáčku při vjezdu na přístupovou cestu. Parkovné nebude vybíráno.

Vybavení centra: V centru bude možnost občerstvení stánkovým prodejem cateringové firmy (nápoje, párky, polévky, cukrovinky, káva). K dispozici budou mobilní WC, a to pouze v centru. Vstup přímo do turistické chaty není možný, k dispozici pouze jen velmi omezený zastřešený prostor. Převlékání ve vlastních stanech, případně ve vozidlech na parkovišti. Pro mytí k dispozici tekoucí studená voda.

Čas vítěze: Předpokládaný čas vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina.

Čas 000: 10:00, individuální start

Kategorie HDR a P startují kdykoli do startovního času 80 v intervalu 2 minuty podle organizace startéra. Ostatní kategorie podle startovních listin.

Starty: Kategorie HDR, HD10N, HD10, HD12, D14, D55, D65, P startují ze Startu 1, ostatní ze Startu 2

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 200 m; Centrum – Start 1 – 1.300 m (modrobílé fáborky), Centrum – Start 2 – 1.600 m (zelenobílé fáborky); Cíl - centrum - 100 m (bez značení); Cesta na start 2 vede částečně po silnici III. třídy – dbejte zvýšené opatrnosti!

Mapa:

KOBYLÍ KOPEC M 1:10000, E 5 m, stav červen 2015 (dílčí revize 2016), rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Martin Kratochvíl. Pro kategorie HDR, HD10N, HD10, HD12, HD14, D45, HD55, HD65, P

KOBYLÍ HLAVA M 1:15000, E 5 m, stav červen 2015 (dílčí revize 2016), rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Martin Kratochvíl. Pro ostatní kategorie.

Zvláštní mapové symboly: zelené kolečko – výrazný strom, černý křížek – jiný umělý objekt. Vývraty nejsou mapovány.

Mapa není vodovzdorně upravena. Na startu budou k dispozici euroobaly.

Tratě:

- Délky tratí jsou samostatnou přílohou těchto pokynů

- Tratě pro kategorie HDR, H10N a D10N nejsou stejné! - závodníci kategorií H14, HD16, HD18, HD21C, HD21D, HD35, HD45, H55, H65 přebíhají silnici III. třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti.

- Cesta na start vede po hranici závodního prostoru. Prostor na jih od cesty na start je závodním prostorem, do kterého závodníci nesmějí před svým startem vstupovat.

Povinné úseky: Povinný úsek na mapový start a od sběrné kontroly do cíle bude značený červenými fáborky.

Zakázané prostory: Veškeré oplocenky (značka 524 Vysoký plot).

Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sport-ident. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání. V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.

Popisy kontrol: Samoobslužnou formou v centru závodu.

Odevzdávání map: Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte, prosím, fair-play.

Výsledky: Předběžné výsledky budou v tištěné formě průběžně vyvěšovány v centru.

Časový limit: 150 minut

Čas uzavření cíle: 14:00 hod.

Terén: Pestrý, různorodý terén s poměrně hustou sítí cest v nadmořské výšce cca 550 - 670 m.n.m. Porostové detaily, místy hustníky a podrost, doporučujeme krytí dolních i horních končetin.

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení začne cca ve 13:30 hod. Vyhlašovat se budou první tři závodníci ze všech kategorií.

První pomoc: V prostoru centra závodu. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. První pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Školka: V průběhu závodu bude v provozu školka pro malé děti, které ještě nechodí do lesa.

Ředitel: Martin Klusáček R2

Hlavní rozhodčí: Lenka Křížová R3

Stavitel: Miroslav Orálek R3

Poznámky, zákazy: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu. Výše vkladu při protestech 200,- Kč. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Účastníci závodu souhlasí s možným uveřejněním pořízené fotodokumentace na veřejných sportovních stránkách.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Oblasti Vysočina.